Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý ngân sách IT (IT Budget)

 

Quản lý ngân sách IT (IT Budget)


Hầu hết doanh nghiệp luôn cảm thấy lúng túng trong việc quyết định mức độ đầu tư thích hợp cho CNTT. Để hỗ trợ các IT Manager có thể quyết định đúng các hạng mục đầu tư nào cần thiết với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp nhóm công cụ này giúp lập kế hoạch ngân sách hàng năm trong lĩnh vực CNTT một cách dễ dàng và hiệu quả (CAPEX) dựa theo công thức tính khả năng thu hồi vốn đầu tư - ROI, bên cạnh đó còn giám sát được ngân sách để duy trì hoạt động và ngân sách dự phòng đảm bảo hoạt động doanh nghiệp liên tục (OPEX).

 Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_BG01.Form_Ngan sach hoat dong IT hang nam.xls

ITD_BG02.Form_Ngan sach dau tu cac du an IT se lam trong nam.xls

ITD_BG03.Template_Cong cu mau tinh toan ROI cho cac du an cong nghe IT.xls

ITD_BG04.Form_Ke hoach su dung von ngan sach hang thang.xls

ITD_BG05.Form_Yeu cau cap von ngan sach IT.xls

ITD_BG06.Sample_Giam sat ngan sach lap ke hoach va thuc te su dung.xls

ITD_BG07.Form_Theo doi chi phi hoat dong IT so voi loi nhuan doanh nghiep hang thang.xls

ITD_BG08.Form_Tinh toan chi phi License khi thue muon New User.xls

ITD_BG09.Form_Ke hoach tiet kiem chi phi IT.xls

ITD_BG10.Form_Ngan sach cho License_Software.xls

ITD_BG11.Rules_Quy dinh ngan sach danh cho Laptop va PC desktop.xls

ITD_BG12.Form_Tinh toan thu hoi von dau tu khi mua sam thiet bi phan cung.xls

ITD_BG13.Sample_Tinh toan thu hoi von dau tu khi mua sam thiet bi phan cung.xls

ITD_BG14.Template_Dau tu phan cung.xls

ITD_BG15.Form_Cong cu danh gia tiet kiem chi phi IT_PC va thiet bi ngoai vi.xls

ITD_BG16.Form_Cong cu phan tich cac loi ich cua chi phi IT.xls

ITD_BG17.Form_Giam chi phi dau tu Data Center ung dung ao hoa.xls

ITD_BG18.Form_Giam chi phi dien Data-center.xls

ITD_BG19.Form_Giam chi phi giay.xls

ITD_BG20.Form_So sanh chi phi dau tu TCO.xls

ITD_BG21.Form_Tinh toan chi phi Dien thoai.xls

ITD_BG22.Form_Tinh toan tiet kiem luu tru.xls

ITD_BG23.Guidance_Huong dan 7 buoc de ngan sach IT duoc chap thuan.doc

ITD_BG24.Guidance_Huong dan tinh ROI cho phan mem quan ly tai lieu.doc

  IT Budget Management.rar (1.59 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc