Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý dự án IT (IT Project)

 

Quản lý dự án IT (IT Project)


Để quản lý một dự án IT thành công đời hỏi một sự nỗ lực rất lớn của người trưởng dự án, trong đó vấn đề đáng kể không phải chỉ là công nghệ mà còn là sự hiểu biết chi tiết hoạt động kinh doanh, và còn khả năng tổ chức và lãnh đạo. Với phần công cụ quản lý dự án CNTT chúng tôi xây dựng dựa trên phương pháp quản lý dự án của tổ chức PMI. Nhằm mục tiêu giúp các bạn quản lý dự án lĩnh vực IT có một phương pháp thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án như: Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ, Dự án xây dựng phần mềm, Dự án tích hợp hệ thống, Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệp, Các loại dự án dịch vụ CNTT.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_PR01.Form_De xuat du an IT (loai 1).doc

ITD_PR02.Form_De xuat du an IT (loai 2).doc

ITD_PR03.Form_Dieu le du an IT.doc

ITD_PR04_Form_Hop khoi dong du an.rtf

ITD_PR05.Form_Ke hoach pham vi du an IT.doc

ITD_PR06.Form_Ke hoach chi tiet du an IT.mpp

ITD_PR07.Form_Ke hoach tai nguyen nhan luc du an IT.xls

ITD_PR08.Form_Ke hoach ngan sach du an IT.xls

ITD_PR09.Form_Ke hoach mua sam IT.xls

ITD_PR10.Form_Ke hoach truyen thong du an IT.xls

ITD_PR11.Form_Ke hoach rui ro du an IT.xls

ITD_PR12.Form_Ke hoach quan ly bao mat IT.xls

ITD_PR13.Form_Ke hoach thu nghiem.xls

ITD_PR14.Form_Ke hoach dao tao.xls

ITD_PR15.Form_Ke hoach quan ly thay doi du an.doc

ITD_PR16.Form_Ke hoach quan ly chat luong.doc

ITD_PR17.Form_Kiem soat su thay doi.doc

ITD_PR18.Form_Bao cao nang suat du an.xls

ITD_PR19.Form_Ket thuc du an.doc

  IT Project Management.rar (1.05 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc