Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Phát triển chính sách IT (IT Policy)

 

Phát triển chính sách IT (IT Policy)


Chính sách IT luôn là một công cụ quản lý tốt nhằm giảm thiểu các sự cố, rủi ro không lường trước từ phía người dùng (User), hoặc các nhân viên IT vận hành hệ thống IT trong doanh nghiệp. Bất cứ một dịch vụ IT nào khi sử dụng cũng luôn cần có những ràng buộc, quy định phạm vi, vì vậy việc thiết lập hồ sơ chính sách cho từng loại dịch vụ rất quan trọng, tốn nhiều thời gian xây dựng và chỉnh sửa. Để tiết kiệm thời gian cho các bạn quản lý IT, chúng tôi xây dựng sẵn gần 100 các mẫu chính sách IT, giúp các bạn có thể sửa đổi sử dụng ngay cho phù hợp thực tế doanh nghiệp của mình.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_PL01_Chinh sach su dung Email va IM.doc

ITD_PL02_Chinh sach su dung Internet.doc

ITD_PL03_Chinh sach bao ve Password.doc

ITD_PL04_Chinh sach su dung Intranet.doc

ITD_PL05_Chinh sach su dung Telephone.doc

ITD_PL06_Chinh sach ra vao truy cap Server room.doc

ITD_PL07_Chinh sach su dung Software.doc

ITD_PL08_Chinh sach chuan cai dat_mua_ho tro phan mem cho PC.doc

ITD_PL09_Chinh sach quan ly kho thiet bi va Sparepart cua IT.doc

ITD_PL10_Chinh sach bao tri PC.doc

ITD_PL11_Chinh sach thay the_sua chua thiet bi IT.doc

ITD_PL12_Chinh sach bao mat thong tin.doc

ITD_PL13_Chinh sach lam viec truy cap mang tu xa.doc

ITD_PL14_Chinh sach thong tin rieng tu ca nhan.doc

ITD_PL15_Chinh sach hop dong muc dich vu (SLA).doc

ITD_PL16_Chinh sach Backup Server.doc

ITD_PL17_Chinh sach bao mat Wireless.doc

ITD_PL18_Chinh sach cai dat phan mem ung dung (I).doc

ITD_PL19_Chinh sach cai dat phan mem ung dung (II).doc

ITD_PL20_Chinh sach cau hinh Server.doc

ITD_PL21_Chinh sach chuan cho he thong IT.doc

ITD_PL22_Chinh sach di chuyen_them moi_thay the PC cho User.doc

ITD_PL23_Chinh sach xu ly du lieu truoc khi thanh ly thiet bi IT.doc

ITD_PL24_Chinh sach mua sam _ dau tu IT.doc

ITD_PL25_Chinh sach phan quyen quan tri he thong IT.doc

ITD_PL26_Chinh sach phat trien phan mem.doc

ITD_PL27_Chinh sach quan ly ban va loi Patch ung dung.doc

ITD_PL28_Chinh sach quan ly nguon dien PC.doc

ITD_PL29_Chinh sach su dung cac thiet bi di dong.doc

ITD_PL30_Chinh sach su dung tai lieu noi bo.doc

ITD_PL31_Chinh sach thanh ly tai san IT (I).doc

ITD_PL32_Chinh sach thanh ly tai san IT (II).doc

ITD_PL33_Chinh sach thanh ly thiet bi phuong tien IT (III).doc

ITD_PL34_Chinh sach uu tien xu ly yeu cau ho tro cua helpdesk (I).doc

ITD_PL35_Chinh sach uu tien xu ly yeu cau ho tro cua helpdesk (II).doc

ITD_PL36_Chinh sach xay dung tai lieu trien khai dich vu Active Directory.doc

ITD_PL37_Chinh sach bao tri tai lieu trien khai dich vu Active Directory.doc

ITD_PL38_Checklist_Chinh sach bao mat chung cho System.doc

ITD_PL39_Chinh sach thiet ke ung dung_Application.doc

ITD_PL40_Chinh sach chu ky song ung dung_Application.doc

ITD_PL41_Chinh sach lap ke hoach hoat dong lien tuc.doc

ITD_PL42_Chinh sach xay dung nhom khoi phuc he thong (hoat dong lien tuc).doc

ITD_PL43_Chinh sach su dung thiet bi di dong (PDA_Mobile phone).doc

ITD_PL44_Chinh sach bao mat chung cho User.doc

ITD_PL45_Chinh sach bao ve lay nhiem Virus.doc

ITD_PL46_Chinh sach quan he voi nha cung cap.doc

ITD_PL47_Chinh sach giam sat he thong IT.doc

ITD_PL48_Chinh sach du phong Network.doc

ITD_PL49_Chinh sach vi tri luu tru File.doc

ITD_PL50_Chinh sach thu tuc hoat dong IT.doc

ITD_PL51_Chinh sach danh gia rui ro cua nha cung cap.doc

ITD_PL52_Chinh sach sap lich downtime he thong.doc

ITD_PL53_Chinh sach dao tao nhan thuc bao mat thong tin.doc

ITD_PL54_Chinh sach cho phep Download.doc

ITD_PL55_Chinh sach xay dung ho so tai lieu he thong mang.doc

ITD_PL56_Chinh sach yeu cau tuan thu quy dinh.doc

ITD_PL57_Chinh sach kiem tra khoi phuc he thong.doc

ITD_PL58_Chinh sach xay dung tai lieu cac bao cao IT.doc

ITD_PL59_Chinh sach danh gia rui ro IT.doc

ITD_PL60_Chinh sach su dung nguon dien (I).doc

ITD_PL61_Chinh sach su dung nguon dien (II).doc

ITD_PL62_Chinh sach bao ve vat ly du lieu va thiet bi.doc

ITD_PL63_Chinh sach an toan lao dong cho IT.doc

ITD_PL64_Chinh sach phuong tien van chuyen thiet bi luu tru Offsite.doc

ITD_PL65_Chinh sach mua sam theo quy dinh chuan phan cung va phan mem.doc

ITD_PL66_Chinh sach dao tao nhan vien IT.doc

ITD_PL67_Chinh sach cho phep di chuyen_ khong di chuyen nhung tai san IT.doc

ITD_PL68_Chinh sach Ngan sach su dung IT cho nguoi dung moi (New users).doc

ITD_PL69_Chinh sach quan ly he thong IT ngoai mang internet.doc

ITD_PL70_Chinh sach kiem soat su thay doi IT.doc

ITD_PL71_Chinh sach backup du lieu cua User.doc

ITD_PL72_Chinh sach tai su dung thiet bi IT.doc

ITD_PL73_Chinh sach ma hoa du lieu su dung.doc

ITD_PL74_Chinh sach quan ly kho tai san IT.doc

ITD_PL75_Chinh sach quyen so huu thong tin.doc

ITD_PL76_Chinh sach doi pho voi cac su co IT.doc

ITD_PL77_Chinh sach thong bao su co cua User cho IT (Helpdesk ticket).doc

ITD_PL78_Chinh sach noi quy cac khoan hoa hong nha cung cap.doc

ITD_PL79_Chinh sach xem xet ra soat ban ke hoach khoi phuc rui ro.doc

ITD_PL80_Chinh sach kiem thu khoi phuc rui ro.doc

ITD_PL81_Chinh sach thoi gian luu tru du lieu cua doanh nghiep.doc

ITD_PL82_Chinh sach xay dung ban ke hoach du phong.doc

ITD_PL83_Chinh sach su dung thiet bi luu tru di dong.doc

ITD_PL84_Chinh sach quan ly kho thiet bi dang giu boi nguoi dung.doc

ITD_PL85_Chinh sach chung ve viec ban hanh chinh sach IT.doc

ITD_PL86_Chinh sach mac dinh su dung dich vu IT.doc

ITD_PL87_Quy dinh chuan IT Trinh duyet Web.doc

ITD_PL88_Quy dinh chuan IT Ten mien.doc

ITD_PL89_Quy dinh chuan IT Office.doc

ITD_PL90_Quy dinh chuan IT He dieu hanh.doc

ITD_PL91_Quy dinh chuan IT He dieu hanh Mang.doc

ITD_PL92_Quy dinh chuan IT Giao thuc mang.doc

ITD_PL93_Quy dinh chuan IT Email.doc

ITD_PL94_Quy dinh chuan IT Cau hinh Desktop.doc

ITD_PL95_Quy dinh duoc va khong duoc khi su dung Email.doc

ITD_PL96_Quy dinh duoc va khong duoc khi su dung Internet.doc

  IT Policy Management.rar (1.16 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc