Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý rủi ro IT (IT Risk)

 

Quản lý rủi ro IT (IT Risk)


Bất cứ sự cố nào cũng có thể xảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trị hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. Để lường trước những sự cố này, cần phải lập các kế hoạch, đặt ra các tình huống xấu nhất đối với hệ thống, xác định mức độ ảnh hưởng đến tổ chức, doanh nghiệp từ có các biện pháp được xây dựng theo những kịch bản ứng phó. Nhóm công cụ phần này hầu hết giúp các nhà quản trị IT xây dựng một bản kế hoạch quản trị rủi ro chi tiết cho hệ thống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn có giải pháp khắc phục trong khi tình huống xấu xảy ra.

 Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_RK01.Form danh gia rui ro IT.xls

ITD_RK02.Ma tran danh gia rui ro IT.xls

ITD_RK03.Checklist_Kiem tra danh gia rui ro IT.xls

ITD_RK04.Form_Cac loi thuong gap va cach khac phuc he thong IT.xls

ITD_RK05.Template_Mau phan tich rui ro IT.xls

ITD_RK06.Checklist_Kiem tra cong tac quan ly rui ro he thong IT.xls

ITD_RK07.Sample_Tinh toan chi phi ngung hoat dong cua IT trong 1 gio.xls

ITD_RK08.Form_Tinh chi phi cua ngung he thong do su co bat ngo.xls

ITD_RK09.Guidance_Cac huong dan kiem soat khung hoang khi he thong IT xay ra su co.doc

ITD_RK10.Form_Bao cao downtime khong theo ke hoach.doc

ITD_RK11.Guidance_Huong dan ke hoach khoi phuc rui ro du lieu.doc

ITD_RK12.Form_Bao cao su co bat ngo cua he thong (I).xls

ITD_RK13.Form_Bao cao su co bat ngo cua he thong (II).xls

ITD_RK14.Form_Bao cao trang thai he thong IT dinh ky hang tuan.xls

ITD_RK15.Template_Mau bao cao su co IT.doc

ITD_RK16.Form_Giai quyet su co don gian he thong (System TroubleShooting).xls

ITD_RK17.Form_Giam sat may tinh trong mang bi lay nhiem Virus.xls

ITD_RK18.Form_Ho so ghi nhan cac su co cua chuong trinh ung dung.xls

ITD_RK19.Form_Giam sat tien trinh khoi phuc he thong (I).xls

ITD_RK20.Form_Giam sat tien trinh khoi phuc he thong (II).xls

ITD_RK21.Form_Theo doi thoi gian ngung hoat dong cua he thong do tham hoa.xls

ITD_RK22.Form_Ho so lich su khoi phuc he thong.xls

ITD_RK23.Form_Thong bao xac nhan da khoi phuc hoan toan he thong.xls

ITD_RK24.Form_Thong tin lien lac can khi khoi phuc he thong.xls

ITD_RK25.Checklist_Kiem tra bao tri ban ke hoach khoi phuc he thong .xls

ITD_RK26.Template_Mau ke hoach khoi phuc tham hoa IT.doc

ITD_RK27.Form_Quan ly va phan hoi nhanh cac su co IT.xls

ITD_RK28.Ban ke hoach khoi phuc he thong (I).doc

ITD_RK29.Template_Ban ke hoach khoi phuc tham hoa (II).doc

ITD_RK30.Checklist_Kiem tra dam bao hoat dong lien tuc cua doanh nghiep.xls

ITD_RK31.Checklist_Kiem tra quy trinh nam bat va phan hoi cac su co dich vu IT.xls

ITD_RK32.Checklist_Thong tin can thiet khi can khoi phuc he thong.xls

ITD_RK33.Chinh sach lap ke hoach hoat dong lien tuc.doc

ITD_RK34.Chinh sach xay dung nhom khoi phuc he thong (hoat dong lien tuc).doc

ITD_RK35.Checklist_Chinh sach bao mat chung cho User.doc

ITD_RK36.Chinh sach danh gia rui ro IT.doc

ITD_RK37.Chinh sach doi pho voi cac su co IT.doc

ITD_RK38.Chinh sach xem xet ra soat ban ke hoach khoi phuc rui ro.doc

ITD_RK39.Chinh sach kiem thu khoi phuc rui ro.doc

  IT Risk Management.rar (410 KB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc