Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Phát triển & Quản lý chiến lược IT (IT Strategy)

 

Phát triển & Quản lý chiến lược IT (IT Strategy)


Chiến lược IT ở giai đoạn nào cũng đều nhằm hỗ trợ mọi hoạt động kinh doanh. Đây được xem là bản kế hoạch (lộ trình hoạt động) bắt đầu cho mọi hoạt động IT ngắn hay dài hạn, Tuy nhiên, kế hoạch chiến lược để hoạt động tạo hiệu quả cao, phải luôn bám sát với quá trình phát triển kinh doanh, cũng như định hướng chiến lược doanh nghiệp, từ đó có kế hoạch đầu tư, phát triển phù hợp. Nhóm công cụ thuộc phần này nhằm giúp các bạn xây dựng ra một bản kế hoạch chiến lược cụ thể IT dựa trên việc đánh giá khảo sát thực tế bức tranh IT hiện tại, nhu cầu thực tế doanh nghiệp, định hướng kinh doanh và phân tích chiến lược SWOT.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_ST01.Guidance_Huong dan danh gia he thong IT.doc

ITD_ST02.Template_Khao sat toan dien he thong IT cua doanh nghiep.doc

ITD_ST03.Checklist_Khao sat he thong IT trong doanh nghiep.doc

ITD_ST04.Template_Phan tich SWOT he thong IT.doc

ITD_ST05.Assessment_Ke hoach danh gia khao sat nhu cau doanh nghiep cua quan ly IT.xls

ITD_ST06.Score_Kiem tra va do luong muc uu tien cac chuc nang hoat dong cua to chuc IT.xls

ITD_ST07.Assessment_Danh gia nhu cau ung dung IT (Manager).doc

ITD_ST08.Assessment_Danh gia nhu cau ung dung IT (Senior Manager).doc

ITD_ST09.Assessment_Danh gia hoat dong IT (IT).doc

ITD_ST10.Chart_Cau truc cac giai doan xay dung ban ke hoach chien luoc IT.xls

ITD_ST11.Checklist_Kiem tra danh gia chuan he thong IT hang nam.xls

ITD_ST12.Checklist_Lap ke hoach phat trien toan dien he thong IT.doc

ITD_ST13.Checklist_Cuoc hop ke hoach chien luoc.doc

ITD_ST14.Form_Phan tich CNTT doanh nghiep_De xuat giai phap.xls

ITD_ST15.Plan_Ban ke hoach chien luoc IT danh cho doanh nghiep SMB.doc

ITD_ST16.Form_Cong cu phan tich cac yeu to thanh cong.doc

ITD_ST17.Form_Giam sat cong nghe moi ung dung vao doanh nghiep.xls

ITD_ST18.Guidance_Cong cu xay dung Lo trinh va chien luoc IT.doc

ITD_ST19.Guidance_Huong dan danh gia chien luoc doanh nghiep.doc

ITD_ST20.Guidance_Huong dan phong van nha dieu hanh doanh nghiep.doc

ITD_ST21.Guidance_Phan tich va huong dan nhung nguoi lien quan chien luoc IT.doc

ITD_ST22.Guidance_Xac dinh muc tieu va chien luoc doanh nghiep.doc

ITD_ST23.Template_Cuoc hop khoi dong chien luoc IT.doc

ITD_ST24.Template_Phan tich tinh kha thi de xuat du an IT.doc

ITD_ST25.Questionaire_Bang cau hoi phong van nhan vien IT noi bo.doc

ITD_ST26.Form_Cong cu kiem soat bao mat he thong thong tin.xls

ITD_ST27.Form_Quan ly ho so cac du an IT.xls

ITD_ST28.Form_Quan ly va danh gia hieu qua cua hop dong thue ngoai IT.xls

ITD_ST29.Form_Xay dung va quan ly ngan sach IT OPEX_CAPEX hang nam.xls

ITD_ST30.Form_Bang de xuat ke hoach dau tu IT.doc

ITD_ST31.Chart_So do he thong IT lien quan quy trinh doanh nghiep.xls

ITD_ST32.Form_Xem xet cua Doanh nghiep ve du an IT da de xuat.doc

ITD_ST33.Form_Xem xet cua doanh nghiep ve giai phap trong du an IT.doc

ITD_ST34.Form_Xem xet cua doanh nghiep ve tai chinh lien quan de xuat du an IT.doc

ITD_ST35.Checklist_Phan tich he thong IT va ho tro quyet dinh.xls

  IT Strategy Management.rar (483 KB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc