Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý Data-center/ Server room

 

Quản lý Data-center/ Server room


Data-center là một hệ thống trung tâm tích hợp hệ thống chuyên dụng về phần cứng và các chương trình phần mềm, nơi cung cấp các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các ứng dụng đảm bảo tính an toàn trong việc trao đổi thông tin, nơi hợp nhất dữ liệu của người sử dụng để giảm thiểu chi phí quản lý về công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
Data-center còn là nơi chứa tất cả dữ liệu của doanh nghiệp, của các tổ chức, ngành nhằm hỗ trợ việc xử lý thông tin và ra các quyết định. Nhu cầu lưu trữ dữ liệu không chỉ lưu trữ được dài hạn, số lượng lớn mà còn phải tránh được các hiểm họa từ thiên nhiên (bão, lũ, động đất…) và từ con người (đánh cắp số liệu, thay đổi số liệu…). Vì vậy quy trình quản lý hạ tầng Data-center rất quan trọng bao gồm các tiêu chuẩn như: Kiểm tra giám sát hàng ngày, kế hoạch bảo trì định kỳ, các thủ tục và chính sách bảo mật nhằm đảm bảo hoạt động liên tục.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_DC01_Huong dan ha tang ky thuat Data-center.pdf

ITD_DC02_Yeu cau thiet ke cho phong Server room.pdf

ITD_DC03_Yeu cau ky thuat nguon dien cho phong Server room.pdf

ITD_DC04_Yeu cau he thong phong chay cho Server room.pdf

ITD_DC05_Yeu cau he thong Cab mang cho Server room.pdf

ITD_DC06_Yeu cau he thong dieu hoa cho phong Server room.pdf

ITD_DC07_Checklist_Ke hoach nang cap he thong Data-center.doc

ITD_DC08_Checklist_Kiem tra kien truc he thong Data-center.doc

ITD_DC09_Danh sach cac hoat dong bao tri UPS.doc

ITD_DC10_Form_Ke hoach bao tri he thong Data-center.xls

ITD_DC11_Form_Lich phan cong kiem tra Data-center dinh ky.xls

ITD_DC12_Form_Lich phan cong kiem tra he thong Data-center.xls

ITD_DC13_Form_Thong tin tai san Data-center.xls

ITD_DC14_Cac cau hoi danh gia cai tien Data-center.doc

ITD_DC15_Cac thu tuc bao mat Data-center mau.doc

ITD_DC16_Chi phi tai san Data-center.xls

ITD_DC17_Cong cu danh gia nguon dien Data-center.xls

ITD_DC18_Cong cu tinh toan lap ke hoach phan bo Database.xls

ITD_DC19_Danh gia tieu chuan quan ly Data-center.xls

ITD_DC20_Danh sach kiem tra bao mat vat ly Data-center.doc

ITD_DC21_Khao sat cac site Data-center.doc

ITD_DC22_Cong cu danh gia cac trang thiet bi ho tro trung tam Data-center .xls

ITD_DC23_Bang cau hoi khao sat he thong Data-center.xls

ITD_DC24_Ban ke hoach quan ly rui ro Data-center.doc

ITD_DC25_Huong dan danh gia toan dien Data-center.doc

ITD_DC26_Huong dan thu tuc van hanh he thong Data-center.doc

ITD_DC27_Kiem tra hoat dong Data-center.doc

ITD_DC28_Kiem tra moi truong Server cua Data-center.xls

ITD_DC29_Kien truc he thong Data-center.doc

ITD_DC30_Ma tran chon lua DR site.xls

ITD_DC31_Mau danh gia an ninh cho Data-center.doc

ITD_DC32_So sanh cac tieu chuan Data-center.xls

ITD_DC33_Thu tuc va chinh sach bao mat Data-center.doc

ITD_DC34_Chinh sach su dung nguon dien Data-center.doc

  Data-center Management.rar  (7.72 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc